Posed at the Pourhouse
TOiVO posing in the Pourhouse.
Photo/art: Jason Koski